Algemene voorwaarden van de maatschap ONS Advocaten

Definities:

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. De Maatschap: de Maatschap handelend onder de naam ONS Advocaten gevestigd te Eindhoven. De Maatschap bestaat uit drie eenmanszaken bestaat te weten Ogg Advocatuur en Mediation, Adriaenssen Advocatuur & Mediation en Cox Advocatuur & Mediation;
  2. De (betrokken) Advocaat: de advocaat die verbonden is aan de Maatschap ;
  3. De Cliënt: de contractspartij (opdrachtgever) die de opdracht geeft aan de Advocaat;
  4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of an-derszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub e en bedoeld, die de betrokken Advocaat voor de uitvoering van de opdracht met Cliënt is overeengekomen.;
  5. Verschotten: de onkosten die de betrokken Advocaat in het be-lang van de opdracht maakt (onder verschotten wordt in ieder geval begrepen, de griffierechten verschuldigd voor procedu-res aanhangig gemaakt voor Cliënt, deurwaarderskosten, reis-kosten, etc.);
  6. Kantoorkosten: de vaste opslag van 5% op het honorarium ter bestrijking van de kosten van kantoorfaciliteiten.

  Toepasselijkheid:

 2. De bedingen in de algemene voorwaarden zijn gemaakt ten be-hoeve van:
  1. De Maatschap;
  2. Ogg Advocatuur en Mediation, mr. N.C. Ogg;
  3. Adriaenssen Advocatuur & Mediation, mr. A.T.C. Adriaenssen;
  4. Cox Advocatuur & Mediation, mr. S.M.W. Cox; en
  5. in het voorkomende geval voor ingeschakelde hulppersonen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken Advocaat dan wel door de Maatschap aangegane over-eenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengeko-men.
 4. De overeenkomst van Opdracht wordt uitsluitend door Cliënt verstrekt aan de betrokken Advocaat. Uitsluitend de Advocaat die de opdracht heeft aanvaardt heeft als opdrachtnemer te gelden. De Maatschap geldt nimmer als opdrachtnemer en wordt niet door een opdracht met een Cliënt gebonden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaam-heden en diensten die door een Cliënt aan de Advocaat worden verstrekt cq. die door een of meer Advocaten worden verricht. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar in de van opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Niet alleen de Advocaat, maar ook alle vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 6. Opdracht:

 7. De overeenkomst (van Opdracht) komt pas tot stand nadat de Advocaat de opdracht van Cliënt heeft aanvaard. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. De betrokken Advocaat zal bij de uitvoering van de verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 9. De Cliënt geeft de betrokken Advocaat op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang kunnen zijn te overleggen.
 10. De Cliënt vrijwaart de betrokken Advocaat dan wel de Maatschap tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder mede begrepen, die op enige wijze samenhan-gen met de werkzaamheden die door de betrokken Advocaat voor de Cliënt zijn verricht, in het bijzonder indien deze aanspraken het gevolg zijn van door de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 11. Declaratie:

 12. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het Honorarium, vermeerderd met Verschotten, Kantoorkosten en omzetbelasting (btw) verschuldigd. Verrichte werkzaamheden zullen in beginsel maandelijks, gespecificeerd in rekening worden gebracht.
 13. Indien de Cliënt van mening is dat het Honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de Cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt ervan uitgegaan dat de Cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank of een andere instantie.
 14. De betrokken Advocaat is gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 15. Het overeengekomen Honorarium kan jaarlijks op de eerste dag van elke volgend kalenderjaar door de betrokken Advocaat wordt gewijzigd.
 16. Betaling:

 17. De (voorschot) declaraties van de betrokken Advocaat dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 18. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de betrokken Advocaat gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het, op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaard maximum bedrag) tegen een behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de Cliënt.
 19. Indien de betrokken Advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, van die invordering – tot een maximum van 15% van het openstaande saldo – ten laste van de Cliënt.
 20. Bij niet betaling van het Honorarium, is de betrokken advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen (met inbegrip van de eventueel verschuldigde invorderingskosten) heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Maatschap en de betrokken Advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 21. Aansprakelijkheid:

 22. De aansprakelijkheid van de betrokken Advocaat, en voor alle personen die voor de Maatschap of voor een van de betrokken Advocaten werkzaam zijn, is in haar totaliteit te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 23. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 24. Bij het inschakelen van derden zal de betrokken Advocaat dan wel de Maatschap steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De betrokken Advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.
 25. Overige:

 26. Op de dienstverlening van de betrokken Advocaat dan wel de Maatschap is de “Klachten- en Geschillenregeling advocatuur” van toepassing, waarvan op verzoek een exemplaar zal worden toegezonden.
 27. Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de Nederlandse tekst bindend.
 28. Toepasselijk recht:

 29. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden beslecht zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant.

 

terug