Ziek

Op het moment dat een werknemer zich ziek meldt, maar ook gedurende en na afloop van 2 jaar arbeidsongeschiktheid kunnen zich de nodige complexe vragen voordoen. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en zijn in staat om zowel werkgevers als werknemers op dit gebied bij te staan. Waar nodig beschikken wij over contacten met een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige die samen met ons dit traject voor u bewaken.

ZW-uitkering

Een werknemer die ziek uit dienst treedt binnen 104 weken na intreden van de arbeidsongeschiktheid, kan mogelijk aanspraak maken op een ziektewet-uitkering. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer, die immers niet meer in dienst is bij de werkgever, maar tevens voor de werkgever. Vandaar dat zowel werknemer als werkgever van het UWV een besluit toegestuurd krijgen over de toekenning van de uitkering. Het is verstandig om tijdig deskundige hulp in te schakelen voor het beoordelen van het besluit en het bezwaar maken hiertegen. Deze hulp kan ONS Advocaten u bieden.

WIA-uitkering

Bij een werknemer die ziek uit dienst treedt na afloop van 104 weken arbeidsongeschiktheid, zal door het UWV een onderzoek worden ingesteld naar de vraag of de re-integratie goed is verlopen en vervolgens naar de vraag in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is. Is de re-integratie niet goed verlopen en is dit volgens het UWV te wijten aan de werkgever, dan zal het UWV een loonsanctie opleggen aan de werkgever. Tegen dit besluit staat bezwaar open. Gedurende dit traject kunnen wij u bijstaan.

In het geval het UWV tot de conclusie komt dat de re-integratie goed verlopen is, wordt een beslissing genomen over de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer en over de toekenning van een WIA-uitkering. Ook tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen en is het verstandig tijdig juridische hulp in te schakelen, welke hulp ONS Advocaten u kan bieden.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ONS Advocaten (Eindhoven en Roermond)